Testy

Technické vybavení

Princip výkonnostního testování je stejný jako u předchozích generací. Probandovi jsou předkládány obrazové a zvukové podněty, na které musí předepsaným způsobem reagovat dotekem na panel nebo stiskem nožního pedálu. U některých testů jsou podněty zobrazovány přímo na panelu, u jiných na plátno, prostřednictvím projektoru. Následující tabulka obsahuje povinné technické vybavení pro jednotlivé testy.

Dispozitivní test

Dispozitivní test měří čas, kvalitu a kolísání řešení složitější vizuálně-akustické situace podle jednoduchých pravidel, která se vyšetřovaná osoba naučí v zácviku, informace uloží do paměti a následně s jejich pomocí řeší jednotlivé úlohy. Test je vhodný pro měření schopnosti řešení složitější vizuálně-akustické situace s účastí paměti. Exponuje schopnost realizace jednoduchých operačních úkonů CNS. Například porovnávání vzdáleností, diferencování (významnost/nevýznamnost), kombinování (významnost jednoduchá, složená, přednostní). Výše uvedená výkonnostní charakteristika je významnou determinantou pro posuzování všech činností spojených s potřebou kvalitního rozhodování. Příklad využití: řidiči, operátoři technologických zařízení, velitelé, záchranáři, policisté, hasiči, strojvůdci, výpravčí, strážní služba apod.

Test

Determinační test

Determinační test je určen k měření operační reakční pohotovosti. Test měří čas, kvalitu a kolísání zpracování jednotlivého vizuálního nebo akustického podnětu rukou (dotyková plocha) nebo nohou (pedál). Naměřené hodnoty zahrnují čas od expozice podnětu na projekční ploše nebo ve sluchátkách, jeho zpracování v CNS, včetně pohybu rukou a kontakt s citlivou plochou nebo nohou a kontakt s pedálem. Paralelně probíhá vyšetření základního barvocitu. Test je vhodný pro měření výše determinované reakční pohotovosti u všech typů operátorů kde je nutné ověřit funkci CNS na dráze: RECEPTOR (oko, ucho) – MOZEK – EFEKTOR (ruka, noha) Na příklad u řidičů motorových vozidel, strojníků obsluhujících zemní stroje, operátorů cementářských pecí, strojvůdců a dalších. Test je považován za základní výkonové vyšetření.

Test

Vigilační test

Vigilanční test je určen k měření ostrosti pozorování a smyslu pro detail při sekundárním zatěžování optickými a akustickými podněty. Test měří čas, kvalitu a kolísání tempa při vyhledávání významného prvku v souboru prvků (nejmenší nebo největší vzdálenosti) včetně nalezení a určení úloh, které nemají řešení. Řešení je možno zatížit druhotnou zátěží optickými podněty (červené světlo semaforu) a akustickými podněty (vysoký a nízký tón). Test je vhodný pro měření ve všech případech, kdy spolehlivost výkonu činnosti záleží na schopnosti pohotového vyhledání významného detailu a na základě zadaného pravidla určení úloh, které nemají řešení. Je významný pro všechny typy operátorských činností od řidičů k operátorům technologických zařízení, činností spojených s přesným rozlišením a určením významných prvků (vojáci, policisté, kontrolní činnosti kvalitativního základu a podobně).

Test

Bourdonův test

Bourdonův test testuje dlouhodobou koncentrovanou pozornost. Test měří tempo a jeho kolísání při dlouhodobém zpracování jednoduché informace současně s frekvencí a vývojem chybných řešení. Principem je třídění informací na významné (vybírané) a nevýznamné (nevybírané). Tempo práce je ve standardním režimu sériově vnucené. To znamená, že zpracování informací v jedné sérii (řádku) informací je časově omezené. Po uplynutí nastaveného času se exponuje nová série podnětů. Test exponuje odolnost proti nástupu útlumu z monotónní činnosti. Test je vhodný pro měření dlouhodobé úrovně koncentrace pozornosti a jejího kolísání ve všech pracovních činnostech, kde může ovlivnit její nedostatečnost kvalitu a celkovou spolehlivost výkonu. Tradičně se uplatňuje v náročných pracovních zařazeních včetně manažerských činností a dále operátorů, řidičů, střelců, strojvůdců. U náročných vyšetření doporučujeme aplikaci v systémovém součinu s výsledky determinačního, dispozitivního a křížového testu. Obecně patří mezi přístrojová měření faktorů odolnosti proti zátěži.

Test

Landoltovy prstence

Tento test měří ostrost pozorování a zpracování informace odezíráním kritického detailu (rozštěpu, tj. přerušení prstence) v tempu a kvalitě. Při odečítání se měří čas a zaznamenává čtení prstence s podporou PC. Výsledek čtení je přepočítán na bity za vteřinu. Odezírání kritického detailu pomocí Landoltova prstence je zatím jediným výkonnostním testem, který lze aplikovat bez velkých nároků na vyšetřovanou osobu před a po programovém zatěžování bez nutnosti odkládání výzbroje a výstroje. Například umožňuje měření před a po průchodu cvičným polygonem záchranářů, hasičů, vojáků, policistů a dalších náročných profesí spojených s kontrolní činností. Výsledky korelují zejména s výsledky měření dlouhodobé koncentrace pozornosti (v současné době ověřeno u HZS).

Test

Číselný čtverec

Test „Číselný čtverec“ (Ostravská varianta PhDr. Švába) měří čas, kvalitu a kolísání tempa při vyhledávání v souboru informací. Vypovídá o schopnostech pohotového rozlišování tvarů a diferenciace tvaru významného od nevýznamného. Základní varianta testu je numerická a spočívá ve vyhledávání zadaných dvoumístných čísel v celkovém souboru čísel. U analfabetické varianty jsou čísla nahrazena grafickými symboly. Zaznamenávají se postupné časy vyhledávání, kolísání časů, správná a chybná řešení. Soubory informací je možno po dohodě s výrobcem modifikovat, například nahradit grafické znaky souborem fotografií obličejů, dopravních značek, signálních ideogramů, přístrojových sdělovačů a podobně.
Test je vhodný pro měření tempa, jeho kolísání a kvality diferenciace s účastí paměti. To je významné pro činnosti, u kterých je znakem spolehlivosti schopnost pohotového rozlišení a identifikace zadaného znaku nebo tvaru. Programové vybavení umožňuje i měření determinant vizuální paměti. Vhodná je aplikace u náročných pracovních činností (záchranáři, policisté, operátoři technologických zařízení vyžadující vyhledání určité informace v souboru informací a podobně). Test lze aplikovat jako samostatné vyšetření, vhodnější je jeho použití paralelně s vyšetřením determinace, dispozice a mžikové pozornosti.

Test

Krížový test

Test měří čas a kvalitu reakce na dělený podnět, kterým jsou dvě bílá světla (terče). Vyšetřovaná osoba zpracuje podnět nalezením a sáhnutím do průsečíku souřadnic exponovaných podnětů. Měříme čas, kvalitu a kolísání koncentrované, zaměřené pozornosti ve vnuceném tempu. Souběžně test exponuje úroveň volní regulace. Naměřené hodnoty zahrnují časy od expozice podnětů (bílých světel) do jejích zpracování včetně pohybu rukou a kontaktu s dotykovou plochou.
Test je vhodný pro měření všude tam, kde potřebujeme exponovat mžikové kolísání pozornosti. Významné je to pro posuzování způsobilosti pro řízení motorových vozidel, dispozice pro přesnou střelbu, schopnost situační koncentrace pozornosti k výkonu jakékoliv operační činnosti. Všude tam, kde o výsledku (kvalitě a vyrovnanosti) činnosti rozhoduje přesný, cílený vyrovnaný a volně regulovaný pohyb (činnost).

Test

PTManager – pracoviště psychologa

Příklad zobrazení výsledků a informací o probandovi

Test

PTClient – testovací pracoviště

Příklad hlavní obrazovky a výběru testu

Test

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.